Cviky které vám zaručí skvělé výsledky

 

Wellness pobyty 2017, wellness víkend pro dva | Pobyty v

datum: 2017-05-13 16:46

další video v pořadí «Víkendové cvičení pro ženy»


Vánoce jsou opět za námi.
Co to?
Velké bříško před námi. K tomu trochu uvolněné "prdelky"
cvičte s Míšou. a jste zase modelky.

Aktivní dovolená – sportovní pobyty pro ženy - CK S úsměvem


Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na tý denní pří městský tá bor.
Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty. Program proběhne formou dochá zení na aktivity. Každý den bude probí hat od do 66 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigenerační ch vztahů, předá vá ní hodnot, zlep&scaron ení komunikační ch a dal&scaron í ch dovedností .

Programy pro seniory

Plaká tek ke stažení | Akce na Signá lech | Udá lost na FB
(uví tá me va&scaron i pomoc s propagací )

Dovolená s programem pro děti do 4 let

Ceny :
Prarodiče: 555 Kč / tá bor
Děti: 755 Kč / tá bor
Ceny zahrnují teplé obědy a ná klady na proná jem prostor. Cena pro dí tě je navý &scaron ená o ná klady na vý tvarné potřeby a dal&scaron í pomůcky.

Aerobik, cvičení , které ze 75% nav&scaron těvují ženy za ú čelem sní žení tělesné hmotnosti a ze 85% ženy, jimž jde předev&scaron í m o ská ní dobré fyzické kondice.


prarodiče s vnoučaty strá vili tý den na letní m pobytu , kde objevovali krá sy nejen tohoto mimořá dné ho poutní ho mí sta, ale také vzá jemný ch mezigenerační ch vztahů. Ú častnilo se ho 89 seniorů s vnoučaty, k dispozici jim byli 9 vedoucí . Ubytová ní bylo zaji&scaron těno v Domově mlá deže Stojanova gymná zia na Velehradě ve 8 &ndash 9 lůžkový ch pokojí ch se společný m sociá lní m zaří zení m na chodbě.


se uskutečnila od 8. do 65. listopadu 7568 na Svaté m Hostý ně. Začí nalo se v pá tek večeří , končilo v neděli 65. listopadu obědem. Na programu byly katecheze, rozjí má ní , modlitba, sdí lení , m&scaron e sv.

Cena :
Pokoje bez sociá lní ho zaří zení
- dí tě do 65 let 6 955 Kč
- dí tě nad 65 let nebo dospělý 7 855 Kč
Pokoje se sociá lní m zaří zení m
- dí tě do 65 let 7 855 Kč
- dí tě nad 65 let nebo dospělý 7 655 Kč
(ceny jsou uvedeny za ubytová ní a plnou penzi)

Zde nabí zí me ke shlé dnutí (odkaz.) video-upoutá vku na ná &scaron tá bor!

Program :
individuá lní i společný
vý lety do pří rody
volnočasové aktivity pro děti i pro seniory
pozná vá ní pamá tek a jiný ch zají mavostí
v Jeví čku i v okolí

«Víkendové cvičení pro ženy» - obrázky . Další obrázky «Víkendové cvičení pro ženy».

Dále by Vás mohlo zajímat

Jak je to s věkem a váhou při běhání na běhacím pásu? Je vhodné cvičení na běhacím pásu s nadváhou? Je vhodné cvičení na běhacím pásu v pozdním věku? Jaká je současná nabídka běhacích pásů? Jak poznat kvalitní pás na běhání? Jaký je vliv výpadku elektřiny na běhací pás, když na pásu zrovna cvičíte? Je dobré se najíst před běháním na páse?